วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

(Basic science)

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

สสารและการจำแนก

สาร ( Matter ) คือสิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และสามารถสัมผัสได้ หรืออาจหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา มีตัวตน ต้องการที่อยู่ สัมผัสได้ อาจมองเห็นหรือไม่เห็นก็ได้ เช่น อากาศ เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์เรียกสสารที่รู้จักแล้วว่า สาร

สาร( Substance) คือ สสารที่ศึกษาค้นคว้าจนทราบสมบัติและองค์ประกอบที่แน่นอนซึ่งก็คือเนื้อของสสารนั่นเอง

สมบัติของสาร มี 2 ประเภท คือ

1.สมบัติกายภาพ ( Physical Property ) หมายถึง สมบัติที่สังเกตได้จากลักษณะภายนอก และ เกี่ยวกับวิธีการทางฟิสิกส์ เช่น ความหนาแน่น , จุดเดือด , จุดหลอมเหลว

2.สมบัติทางเคมี ( Chemistry Property ) หมายถึง สมบัติที่เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาเคมี เช่น การติดไฟ , การเป็นสนิม , ความเป็น กรด - เบส ของสาร

การจัดจำแนกสาร สามารถจำแนกออกเป็น 4 กรณี

1.การใช้สถานะเป็นเกณฑ์

2. การใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์

3. การละลายน้ำเป็นเกณฑ์

4. การนำไฟฟ้าเป็นเกณฑ์

มารู้จักสารในชีวิตประจำวัน

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนค่ะ

ให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ ครูเบญจวรรณ ด่านกระโทก ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ เนื้อหาความรู้ ของรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สารรอบตัว